ALLMÄNNA VILLKOR

Sportbytarboden är en förmedlingstjänst d.v.s. vi förmedlar affären mellan säljare och köpare. För detta tar vi en förmedlingsavgift. Förmedlingsavgiften är 40% av varans pris upp till 4000 kr. Förmedlingsavgiften kan därmed maximalt bli 1600kr. Om andra villkor gäller framgår detta på avtalet.

I förmedlingsuppdraget ingår uppställning av varan i butik, annonsering lokalt och på utvalda internetmedier.

Betalning av varor som sålts genom sportbytarbodens försorg betalas ut till säljaren senast nästkommande månadsskifte efter försäljningstillfället till av säljaren angivet bankkonto. Observera att sportbytarboden inte kan erbjuda kontant utbetalning.

Alla säljare skall vara registrerade hos sporbytarboden.se. Säljaren ansvarar för att registrerade uppgifter är korrekta och uppdaterade. Felaktigt eller saknat kontonummer skall korrigeras inom 3 månader från inlämningsdatum. Sportbytarboden gör upp till tre utbetalningsförsök med samtidig SMS-avisering, därefter upphör vår skyldighet att betala ut ersättningen.

Säljaren kan när som helst avbryta försäljningsuppdraget genom att själv hämta ut varorna mot en administrativ avgift på 100kr. Säljuppdraget kvarstår dock fram till dess att varorna hämtats av säljaren.

Gods som inlämnats för försäljning, och som ej sålts, skall avhämtas senast 12 månader efter inlämningsdatum. Ej uthämtat gods tillfaller sportbytarboden.

Sportbytarboden ansvarar för inlämnat gods under maximalt 12 månader. Under denna tid är godset försäkrat till angivet försäljningsvärde. Sportbytarboden ansvarar för förlust och skada under angiven tid.

Sportbytarboden ansvarar inte för varans skick. Vi kan ej heller lämna några garantier eller återköpsrätt då varorna ägs av säljaren. Eventuella reklamationer skall ske skyndsamt och återköp görs endast om varan bevisligen varit behäftad med fel som inte kunna upptäckas vid normal granskning.

Sportbytarboden förmedlar ej stöldgods. Säljaren försäkrar i och med undertecknande av kontraktet att inlämnat gods ej är stulet. Sportbytarboden är hos rikspolisstyrelsen registrerad handlare och följer polisens riktlinjer för handel med begagnat gods. Det innebär legitimationskontroll av säljare samt registrering av person- och adressuppgifter enligt lagen om handel med begagnade varor (gäller stöldbegärlig egendom såsom skidor och golfutrustning). Alla säljare måste vara minst 18 år.

Säljaren ansvarar för att varans beskrivning stämmer överens med varans skick, ålder och funktion och intygar att lämnade uppgifter är korrekta.

Säljaren godkänner genom att lämna varor till försäljning att sportbytarboden registrerar personuppgifter enligt medt datasyddsförordningen GDPR.

Hämta PDF för utskrift

Information om GDPR och övrig lagstiftning

Sportbytarboden hanterar lämnade personuppgifter i enlighet med dataskydddförordningen GDPR. Dina uppgifter sparas endast så länge det krävs för att vi skall kunna uppfylla vårt redovisningsansvar gentemot dig som kund samt i enlighet med bokföringslagen

Skatteverkets krav på kassaregister (den sk ”kassa lagen”) medför att vi istället för kassakvitto erbjuder kontantfaktura i samband med köp. Därför krävs att vi registrerar namn och adress på din kontantfaktura. Dessa uppgifter används inte till något annat ändamål och sparas/hanteras i enlighet med bokföringslagen.